2018 оны 06-р сарын 24, Ням гараг

№ сонинд 0 зар орлоо.

151515 SMS зар:

Үнэ тариф

 

Сайтад мэдээлэл оруулах
¹ Төрөл Агуулга Хэмжээ Үнэ Ил харагдах Төлбөртэй байрлах Үнэгүй байрлах Архивт 

1

Зар оруулах Вэб-д зар оруулах 200 тэмдэгт

200

7 хоног 48 цаг 5 хоног 1 жил
Вэбээр дамжуулан сонинд зар өгөх 30 үгэнд 1000 7 хоног 48 цаг 5 хоног 1 жил
Вэб-д онцлох зар өгөх 450х258  5000 24 цаг Min 10 хоног   Архив
Вэб-д топ зар өгөх 150х190 3000 24 цаг Min 10 хоног   Архив
Вэб-д содон зар өгөх 60х40 500 24 цаг Min 10 хоног   Архив

2

Нийтлэл мэдээлэл фото зурагтай сурталчилгаа байрлуулах 50000 Хүсэлтээр Хугацаагүй Архив

3

Бизнес соло Фото зурагтай сурталчилгаа байрлуулах 50000 Хүсэлтээр Ил харагдах 14 хоног Архивт хугацаагүй

4

Танилцах зар оруулах Сайт-д танилцах зар 200 Байнга Хугацаагүй Архив
                  
Зар үзэх үнийн санал      
¹ Агуулга Тайлбар Төрөл Үнэ/төг/ Хугацаа      

1

Зар үзэх эрх Сайтын зар үзэх 48 цагийн дотор 10 1 зар      
Сайтын хуучин зар үзэх 7 хоног 0 байнга      
Сонины шинэ зар үзэх 48 цагийн дотор 10 1 зар      
Сонины хуучин зар үзэх 7 хоног 0 байнга      

2

Зарын архив үзэх Сайт болон зарын архив үзэх Сайтын зар жилээр, сонин 100 дугаар. 1000 1 удаа       

3

Танилцах зар үзэх,  Олсон гээсэн бичиг баримт үзэх  Баян сату-1904 лавлах утаснаас  мэдээлэл авах